Fountain in town square Sakiai

Fountain in town square Sakiai